Tag Archives: omdefiniera ord

Dag 194: “Jag Vill Bestämma”-karaktären (Del 4)

Idag kommer jag att fortsätta med att omdefiniera ord som hör ihop med den karaktär jag arbetar med – och idag ska jag omdefiniera ett ord – nämligen ordet verklighet.

Verklighet

Nuvarande definition på ordet i världen

1. The quality or state of being actual or true.

2. One, such as a person, an entity, or an event, that is actual: “the weight of history and political realities” (Benno C. Schmidt, Jr.)

3. The totality of all things possessing actuality, existence, or essence.

4. That which exists objectively and in fact: Your observations do not seem to be about reality.

Hur jag har upplevt/förstått/levt ordet

Ordet verklighet har jag använt för att beskriva min egen verklighet – och min egen verklighet i denna kontext har varit vad jag känner, vad jag upplever, vad jag tycker, och vad jag tänker – sammanfattat kan man säga att när jag använt ordet verklighet har jag hänfört det till min observation, och tolkning av min omgivning.

Det är fascinerande att se hur mycket det är som jag missat genom att ha en sådan väldigt inskränkt definition av verklighet – för se så mycket det finns i min omgivning som jag inte känner, eller tänker någonting om – varje gång jag går utanför min dörren möter jag en helt ny existens av en mängd intryck som alla ingår i min verklighet men som jag så sällan lagt märke till eftersom dessa ting inte ingått i min definition och förståelse av ordet verklighet!

Det är också intressant att se – att min definition av ordet verklighet inte innebär att vad jag tycker är verkligt faktiskt är verklighet – jag menar – verkligheten är ju någonting objektivt som alltid är densamma – som inte är någon teori eller uppfattning – utan verkligheten är helt enkelt verkligheten.

Ljuda ordet

svenska:
Verk-ligg-het

Värk-lid-hel

engelska:
re-all-i-tee

rally-all-free

re-all-I-me

Kreativt skrivande om ordet

När man ljuder ordet verklighet – hör man att order ”värk” ingår – också ordet ligg – eller lida – det som jag kan se är att verkligheten faktiskt innebär att se saker och ting som de är – och att se helheten – och inte bara det man vill uppleva, och se. Och i dagens läge är verkligheten inte något roligt – eller trevligt att se på – utan den består till största delen av konsekvenser av vårt oansvariga levande.

Att titta på verkligheten är således att våga se vad som är här utan att försöka göra saker och ting mer positiva – eller bättre än vad de faktiskt är – och det är att våga se vad som är dåligt, negativt – för att sedan kunna heta en lösning och styra upp problemet.

Men man hör också att ordet ”verk” ingår i verklighet – och verk är ju ett konstverk – alltså någonting man gör och skapar – ett dagsverke – det betyder att verkligheten är konsekvensen av mitt dagliga leverne – verkligheten är ett verk som jag skapar i varje andetag och som jag ansvarar för.

Slutgiltig definition

Verkligheten är ALLT som är HÄR – negativt som positivt – och är ett VERK som jag skapar och är ansvarig för.

Kontrollfrågor

Representerar min definition av ordet vad ordet betyder?

Ja

Är min definition av ordet fri från polaritet?

Ja

Kan jag stå vid min definition av ordet i evigheter?

Ja

LidaWikipedia: Lida is a city in western Belarus in Hrodna Voblast, situated 160 km west of Minsk.

172: Omdefiniera Ord: “Extas”

I denna bloggen ska jag omdefiniera ett ord. Anledningen till varför jag gör detta är på grund av att vi som barn uppfostras att förstå och skapa definitioner av ord som inte är grundade i verkligheten – utan vi skapar istället känslomässiga, och emotionella kopplingar till ord – och istället för att leva dem praktiskt – så känner vi dem bara.

Ett bra exempel på detta är ordet kärlek – som för de allra flesta människor representerar en slags känsla – och någonting du måste ”känna” för en annan. Men de inte många frågar sig själv är hur man kan leva ordet kärlek praktiskt, fysiskt och som sig själv HÄR – utan att känna någonting – utan bara för att man bestämmer sig för att leva ordet kärlek här.

Således ska jag nu och i kommande bloggar omdefiniera ord, och ge ord en praktiskt och levnadsbar betydelse – så att jag inte längre existerar i separation från orden jag använder – och försöker att uppnå dem genom att skapa och generera någon slags känsla inom mig – utan att jag istället lever ord praktiskt här genom att jag helt enkelt bestämmer mig själv för att göra det i ett ögonblick.

Det första ordet som jag ska börja omdefiniera är ordet ”Extas”. Och för att förklara vad det är jag gör: först frågar jag mig själv vad det nuvarande accepterade definition av ordet är – alltså vad har samhället i stort definierat ordet extas som? Och detta är för att få en bakgrundsinformation, och förståelse om ordets innebörd.

Därefter lekar jag med hur ordet låter – för att därigenom försöka fånga och se själva kärnan av betydelsen i ordet – och se vad slags definition som kommer passa in i och göra ordet rättvisa. Men ibland kan man inte ge ett ord en definition enbart utifrån hur det låter, eftersom det ibland visar sig att ordet i sig självt är bedrägligt och har en begränsande innebörd. Då får man helt enkelt definiera om ordet och ge det en helt ny betydelse, oavsett av hur det låter – och ordet ”extas” är ett exempel på detta som du kommer se nedan.

Till sist ger jag ordet en ny definition – och denna nya definition får inte vara polariserad, och inte heller begränsad till att bara kunna bli uttryckt under vissa omständigheter, eller situationer – ordet ska kunna stå emot tidens tand och ha samma relevans även om vi befann oss på mars, eller om solen slocknat och alt mänskligt liv dött ut – men man ska fortfarande kunna leva ordet.

Ordet får som sagt inte heller vara polariserat – och detta återkommer jag till nedan.

Detta kan sammanfattas i att man ställer sig själv två frågor – 1) Kan ordet stå för evigt? 2) Är ordet polariserat?

Hur ordet är definierat i allmänhet

1. Intensiv glädje eller gillande

2. Ett stadium av känslomässig upplevelse så intensiv att man förs bortom rationella tankar, och självkontroll

3. Trans, frenesi, eller hänryckning associerad med mystisk eller profetisk upplysning

Leka med ordets ljud

X-fas
Extra-gas

Ordet är översatt till engelska ”ecstasy” – vilket låter som:
Extra-I-see
Exit-A-Sea

Ny definition av ordet

Såsom ordet förnärvarande brukas, och förstås – och vad som kan ses av ordets ljud – handlar det om att man blir, eller får någonting mer till sig självt – och att man för en kort stund blir någonting ”extra” – och en sådan definition av ordet är i polaritet – alltså det finns en positiv, och en negativ upplevelse av ordet – vilket således gör att en ny definition måste ges till ordet.

Om man definierar ett ord och därigenom polariserar det så skapar man upplevelser för sig själv där man kommer vara ”nere” och ”uppe” – och man kommer vara beroende av externa händelser för att få den där ”extra” upplevelsen – och således kommer man inte kunna leva och uttrycka ordet här som sig självt genom ett beslut – det är därför viktigt att inte tillåta att ordet är polariserat – utan att det förblir detsamma oavsett vad.

Den nya definitionen blir: ”Att hänge sig själv att leva fullständigt i ögonblicket och gå upp i och som självs uttryck och fysiska rörelse”